Future home of something quite cool.

Nhà tương lai của một cái gì đó khá mát mẻ.
Google Translate :)